Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

 

Gastronoms Chef SL (d’ara endavant l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades instrumentada a través del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests dades General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa la normativa esmentada. Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

Identitat: Gastrònoms Chefs SL

CIF: B-55184857

Direcció / C. P: C/Plà de l’Estany 11, 17486 Castelló d’Empúries

Telèfon: 972 15 63 19

E-mail: hola@bocam

Dades de contacte del RPD / DPD Gastrònoms Chefs SL

Canal de Protecció de Dades: https://bocam.cat

 

Finalitat del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les finalitats següents: Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis/productes contractats. Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades. Comunicacions informatives i comercials: tractament de les vostres dades per informar-vos sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis/productes contractats. Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Curriculum vitae (CV) per tal de procés de selecció i reclutament. Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió dels fins anteriors, el titular consenteix el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podreu exercitar els vostres drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

  • Gestió de serveis / productes contractats amb la  Entitat:        Les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que siguin aplicables a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la seva conservació. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir-ne la confidencialitat i la integritat.

 
  • Gestió Curriculum Vitae:

    L’Entitat, com a norma, conserva el Curriculum vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

 
  • Altres:

    La resta de dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mitjà, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

Legitimació

La base legal que habilita l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents: El consentiment de les persones interessades en la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes. El consentiment prestat pels candidats a un lloc de treball amb fins de selecció i reclutament. El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb lEntitat. L’interès legítim per enviar comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal.

Procedencia

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents: Dades identificatives. Adreces postals o electròniques. Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionats i necessàries per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades, veure’n l’apartat específic.

Canal de Protecció de Dades

L’Entitat ha implementat un Canal de Comunicacions i Denúncies en què s’incorporen els aspectes rellevants i necessaris en matèria de protecció de dades, considerant el compromís més alt, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes, incorporant els requisits contemplats a l’article 24 de la LOPDGDD per a aquest tipus de canals. El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat mitjançant una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. A través del Canal de Protecció de Dades, podreu comunicar i tramitar l’exercici dels vostres Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o aquesta política de l’Entitat. Les dades d’accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política.

Atención i soporte

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD) en la direcció del mateix indicada a l’inici de la present política.